top of page
Meeting

Assistant Coordinator
 ผู้ช่วยประสานงาน

                     ในตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้อุปกรณ์ของโปโปโล่ถูกนำไปใช้เพื่อส่งมอบอย่างราบรื่นและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน งานนี้เหมาะกับผู้ที่ถนัดเรื่องการวางแผนและการจัดการ มีความสุขกับการสร้าง Check list และสำเร็จมันตามแผน ถนัดในการสื่อสาร ใส่ใจรายละเอียด และยินดีจัดการเรื่องกระจุกกระจิกให้ผู้อื่นการทำงานได้ไหลลื่นขึ้น โปโปโล่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และต้องการผู้ที่จะเข้ามา

สนับสนุนทีมให้สามารถทำงานได้ไร้กังวลโดยรายละเอียดของงานมีดังนี้

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ

1.    ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอำนวยความสะดวกเพื่อให้การติดต่อและพบปะเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ และการพบหน้ากัน 
2.    ประสานเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์จัดทำเป็นรายงานเพื่อนำไปพัฒนาอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น
3.    จัดเตรียมงานเอกสารและสนับสนุนงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายอย่างละเอียดรอบคอบ
4.    บันทึกการติดต่อและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงประสานติดตามผลจากการประชุมให้ลุล่วง
5.    ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและอีเวนท์ที่เกี่ยวข้อง
6.    วางแผนและจัดการการเดินทางทั้งการจองตั๋ว ที่พัก และเช่ารถให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุด

คุณสมบัติของผู้ที่จะทำงานตำแหน่งนี้

1.    จบปริญญาตรีสาขาธุรกิจ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.    มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงสามารถเดินทางได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
3.    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (แต่ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.    ใส่ใจรายละเอียดในงานที่ทำ มีความรอบคอบ สามารถจัดการเอกสารต่างๆได้อย่างเป็นระบบ
5.    มีทักษะการฟัง การจับใจความ และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น
6.    มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิธีการทำงานเป็นระบบโดยเน้นเป้าหมายเป็นสำคัญ
7.    เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้เร็ว มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

สมัครโดยส่งอีเมลเพื่อแนะนำตัวพร้อมแนบ CV ของคุณมาที่

email : info@popolo.health
โดยตั้งหัวข้อ email ว่า APPLY-AC-Name

bottom of page